Ekopoľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje progresívny trend v hospodárení, ktorého cieľom je produkovať kvalitné a zdravé biopotraviny bez použitia syntetických pesticídov a hnojív a s dodržaním vhodného a kvalitného životného prostredia chovaných zvierat.

Ekologické poľnohospodárstvo vytvára podmienky pre prosperitu vidieka.

V podmienkach Slovenskej republiky sú povinnosti a zodpovednosti subjektov v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby špecifikované a konkretizované zákonom o ekologickom poľnohospodárstve (NR SR č. 421/2004 Z. z.). Ide najmä o systém výkonu inšpekcie a certifikácie, výkon povinností kompetentného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, systém registrácie záujemcov o ekologickú poľnohospodársku výrobu, ako aj zavádzanie štátneho loga pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Ochranná známka „Ekopoľnohospodárstvo“

„Ekopoľnohospodárstvo“ je ochranná známka prideľovaná poľnohospodárskym a spracovateľským subjektom produkujúcim (spracúvajúcim) produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu ako súčasť ekologického poľnohospodárstva, a tiež spĺňajúcim všetky podmienky ekologického pestovania (spracovania) a chovu, a ktorí umožňujú pravidelne kontrolovať svoje hospodárstva príslušným orgánom inšpekcie ekologického poľnohospodárstva.

Ochranná známka zabezpečuje kontrolu produktov na ich ceste od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi podľa zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. Pri pestovaní rastlinných produktov musí byť minimalizované znečistenie životného prostredia vylúčením syntetických hnojív, herbicídov, pesticídov, farmaceutík, genetických manipulácií a chemických látok na reguláciu rastu. Zvieratá sa chovajú čo najprirodzenejším spôsobom a bez nadmerného stresu. Nesmú sa chovať v uzavretých priestoroch bez možnosti výbehu alebo pastve, nemôžu sa im preventívne podávať lieky a hormóny. Krmivo zvierat musí byť prirodzené. Balenie výrobkov podlieha tiež pravidlám napr. plasty a hliníkové fólie sú nevhodné obaly.

Ekopoľnohospodárstvo v EÚ

Podľa Európskej únie (Nariadenie rady ES č. 834/2007) ekologická výroba predstavuje komplexný systém manažmentu poľnohospodárskych fariem a výroby potravín, ktorý je kombináciou tých najlepších environmentálnych postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov, uplatňovania prísnych noriem v oblasti pohody zvierat a výrobnej metódy v súlade s preferenciou určitých spotrebiteľov pre produkty vyrábané pomocou prírodných látok a procesov.

Spôsob ekologickej výroby takto zohráva dvojitú spoločenskú úlohu, keď na jednej strane zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických produktoch a na strane druhej dodáva verejnosti tovary prispievajúce k ochrane životného prostredia a k pohode zvierat, ako aj k rozvoju vidieka.